Kanał Wyżej
Deklaracja dostepnosci

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Łączności w Warszawie
Zespół Szkół Łączności w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsl.waw.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2006-09-01 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-09-01 Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne System nie spełnia wymagania dotyczącego kontrastu, elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru i koloru czcionki, ani zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu, Brak możliwości prezentacji treści w wybranym układzie pionowym lub poziomym, Brak możliwości wprowadzania danych alternatywnymi sposobami niż wykorzystanie klawiatury, Brak dostępności do wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Warszawie Pani Alicja Wodecka. E-mail: zs37@zs37.waw.pl Telefon: +48 22 671 89 37
Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Urząd Dzielnicy Praga-Południe Adres: ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa E-mail: urzad@pragapld.waw.pl Telefon: +48224435555
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dostępne jest wejście od ulicy Afrykańskiej.
Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach niedostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich poziomach. W budynku nie ma wind. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Brak podjazdu dla wózków od strony głównego wejścia do szkoły i wyjść ewakuacyjnych.
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne).
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność może być zapewniona poprzez wsparcie pracownika sekretariatu szkoły znajdującego się w budynku al. Stanów Zjednoczonych 24, +48 22 671 89 37 zs37@zs37.waw.pl
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Możliwość wjazdu na teren szkoły od strony ulicy Urugwajskiej, po wcześniejszym poinformowaniu sekretariatu w budynku Szkoły, tel: +48 22 671 89 37, e-mail: zs37@zs37.waw.pl
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak tłumacza języka migowego.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Deklaracja dostepnosci

Wersja standardowa